Smluvní podmínky internetové aukce fotografií na podporu SOS dětských vesniček

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉ AUKCE
„TAJEMSTVÍ DĚTSKÝCH SNŮ“

(dále jen „Všeobecné podmínky“)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Pořadatelem internetové aukce „Děti jako pohádkové bytosti“ (dále jen “Aukce”) je Hypoteční banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 135 84 324, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3511 (dále jen “Pořadatel”). Společnost Economia, a.s., IČ 28191226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, poskytuje Pořadateli platformu pro pořádání Aukce (dále jen “Poskytovatel”).
  2. Předmětem Aukce je 12 kusů uměleckých fotografií na téma „Děti jako pohádkové bytosti“, které budou v Aukci nabídnuty paralelně, tj. vedle sebe a ve stejný čas ve formě jednotlivých dílčích aukcí (dále jen „Dílčí Aukce“), (1 umělecká fotografie dále jen “Předmět Aukce”). Účelem Aukce je uzavření kupních smluv na Předměty Aukce s osobami, které v rámci Dílčích Aukcí nabídnou nejvyšší kupní cenu Předmětů Aukce.
  3. Aukce bude probíhat na webovém portálu Poskytovatele na adrese aukce.aktualne.cz, a to od 1. 11. 2016 od 15:00 do 3. 11. 2016 do 15:00 za dále uvedených podmínek.
  4. Výtěžek Aukce bude předán SOS dětské vesničky, z.s. se sídlem Revoluční 17, Praha 1, PSČ 110 00. Výtěžkem Aukce se rozumí součet výtěžků Dílčích Aukcí. Předání výtěžku Aukce nebrání, pokud některý z Předmětů Aukce prodán nebude. Pravidla a podmínky Aukce se řídí těmito Všeobecnými podmínkami.
  5. Pořadatel i Poskytovatel si vyhrazují právo kdykoli změnit Všeobecné podmínky, případně Aukci zrušit.
  6. Všeobecné podmínky jsou po celou dobu Aukce zveřejněny na webových stránkách aukce.aktualne.cz a jsou Všeobecnými podmínkami jedinými a úplnými.
 1. ÚČASTNÍCI AUKCE
  1. Účastníkem Aukce se může stát fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba se Aukce může zúčastnit, pokud je plně svéprávná podle právního řádu České republiky. Právnická osoba se Aukce může zúčastnit v zastoupení k tomu oprávněnou osobou splňující podmínky dle předcházející věty (dále jen “Účastník”).
  2. Účastník se do Aukce může zapojit po vyplnění povinných údajů, jimiž jsou jméno a příjmení Účastníka – fyzické osoby, případně firma Účastníka – právnické osoby a jméno a příjmení zástupce Účastníka – právnické osoby, a dále emailová adresa Účastníka, telefonní číslo Účastníka a výše Příhozu (dále jen “Povinné údaje”). Účastník je povinen uvést údaje, které jsou pravdivé, přesné, úplné a nezavádějící.
  3. Vyplněním a odesláním Povinných údajů Účastník Aukce souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a zároveň zaškrtnutím příslušného pole ve formuláři poskytuje souhlas ke zpracování osobních údajů dle čl. 5 těchto Všeobecných podmínek ze strany Pořadatele i Poskytovatele.
  4. Vyjde-li během Aukce najevo, že informace o Účastníkovi dle čl. 2.1. a/nebo 2.2. jsou jakkoli nepravdivé, nepřesné, neúplné či zavádějící, jsou Pořadatel a/nebo Poskytovatel oprávněni Účastníka z Aukce vyloučit.
  5. Účastník svou účastí v Aukci a vyjádřením souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami bere na vědomí, že Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Předmět aukce a jeho právní či faktickou závadnost, dále bere na vědomí, že se nejedná o výrobek, který by byl určen k uvedení na trh a že neodpovídá za vady Předmětu aukce ani jakékoli škody, ztráty či jiné újmy event. vzniklé Účastníku Aukce v souvislosti s jeho účastí v Aukci.
 1. PRŮBĚH AUKCE
  1. Aukce probíhá na webovém portálu Poskytovatele na adrese aukce.aktualne.cz prostřednictvím aukčního systému, který je k dispozici v českém jazyce.
  2. Aukce probíhá elektronickou licitací, kdy v rámci Dílčích Aukcí Účastníci činí jednotlivé příhozy, které představují částku, kterou Účastník nabízí v ten daný okamžik Dílčí Aukce za koupi Předmětu aukce. Částka nového příhozu musí být vyšší minimálně o částku 500,- Kč než poslední příhoz (dále jen “Příhoz”). Příhoz představuje ze strany Účastníka návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen “Občanský zákoník”) na Předmět aukce za kupní cenu odpovídající součtu předcházející nejvyšší nabízené kupní ceny a Příhozu Účastníka. Příhoz je pro Účastníka závazný a nemůže být odvolán do doby Realizace Dílčí Aukce dle čl. 4.1 těchto Všeobecných podmínek.
  3. Nejnižší možná kupní cena za Předmět Aukce je stanovena na 15.000,- Kč.
  4. Účastník je oprávněn činit Příhoz pouze v českých korunách.
  5. Každý Účastník je v průběhu Dílčí Aukce oprávněn učinit i více Příhozů, tj. opakovaně učinit návrh na uzavření kupní smlouvy dle čl. 3.2. těchto Všeobecných podmínek s tím, že závazný je pro Účastníka vždy pouze poslední učiněný Příhoz. Pro každý jednotlivý Příhoz je Účastník povinen opětovně vyplnit Povinné údaje dle čl 2.2. těchto Všeobecných podmínek.
  6. Každý účastník je oprávněn účastnit se, tj. činit Příhozy, v rámci všech Dílčích Aukcí.
  7. Účastnící Aukce mohou činit Příhozy od 1. 11. 2016, 15:00 hodin středoevropského času (CET) až do okamžiku ukončení Aukce, který je stanoven na 3. 11. 2016, 15:00 CET. Bude-li však v posledních třech minutách před ukončením Dílčí Aukce učiněn Příhoz, ukončení Dílčí Aukce se posouvá o tři minuty od posledního Příhozu (dále jen “Ukončení Aukce”).
  8. Po Ukončení všech Dílčích Aukcí uveřejní Pořadatel a/nebo Poskytovatel na webovém portálu Aukce zprávu o výsledku Aukce.
  9. Nastanou-li v průběhu Aukce technické potíže, které zapříčiní nedostupnost Aukce a nemožnost činění dalších Příhozů ze strany Účastníků, Pořadatel si vyhrazuje právo posunout Ukončení Aukce.
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka a požadovat potvrzení Příhozu a ověřit poskytnuté Povinné údaje. V případě, že Příhoz nebude Účastníkem potvrzen, popř. Poskytovatel bude mít oprávněné pochybnosti o pravdivosti Povinných údajů/totožnosti Účastníka a Příhoz neschválí, ztrácí tento Příhoz veškeré účinky a hledí se na něj, jako kdyby nikdy nebyl učiněn.
 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY NA PŘEDMĚT AUKCE
  1. Kupní smlouva na Předmět Aukce (dále jen “Kupní smlouva”) bude uzavřena mezi Pořadatelem a Účastníkem, jehož Příhoz bude představovat návrh s nejvyšší nabízenou kupní cenou v okamžiku ukončení Dílčí Aukce. Tento Účastník bude individuálně kontaktován Pořadatelem za účelem uzavření Kupní smlouvy a ujednání převzetí Předmětu Aukce a způsobu uhrazení jím nabídnuté kupní ceny za Předmět Aukce (uzavření Kupní smlouvy, převzetí Předmětu Aukce a uhrazení kupní ceny za Předmět Aukce dále jen “Realizace Dílčí Aukce”).
  2. V případě, že ve lhůtě 14 dnů nedojde z důvodů na straně uvedeného Účastníka k Realizaci Dílčí Aukce, vyhrazuje si Pořadatel právo (i) odstoupit od Kupní smlouvy, byla-li uzavřena, a (ii) uzavřít Kupní smlouvu s Účastníkem, jehož Příhoz představuje návrh s druhou nejvyšší nabízenou kupní cenou za Předmět Aukce.
  3. V případě, že Pořadatel toto své právo využije, ale ve lhůtě 14 dnů nedojde z důvodů na straně uvedeného Účastníka k Realizaci Dílčí Aukce, použije se postup dle čl. 4.2 obdobně pro uzavření Kupní smlouvy s Účastníkem, jehož Příhoz představuje návrh s další v pořadí nejvyšší nabízenou kupní cenou za Předmět Aukce, a to až do doby, dokud nedojde k Realizaci Dílčí Aukce s Účastníkem Aukce, který nabídl v sestupném pořadí nejvyšší Příhoz.
  4. Účastníci jsou vázáni svým návrhem a nesmí jej odvolat až do okamžiku Realizace Dílčí Aukce.
 1. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. V souvislosti s Aukcí jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen “ZOOÚ”), osobní údaje jednotlivých Účastníků, tj. fyzických osob a/nebo osob zastupujících Účastníky (pro účely tohoto článku Všeobecných podmínek se pod pojmem Účastník rozumí i osoba zastupující Účastníky, kteří jsou právnickými osobami). Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Účastníka nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZOOÚ. Osobní údaje každého Účastníka jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Účastník poskytne nebo zvolí, že je Poskytovatel oprávněn je zjišťovat, zejm. v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
  2. Správci osobních údajů jsou Pořadatel a Poskytovatel. Vyplněním a potvrzením odeslání Povinných údajů uděluje Účastník Pořadateli a Poskytovateli jako správcům v souladu se ZOOÚ souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za účelem administrace Aukce, zajištění řádného fungování Aukce a informování Účastníka o výsledku Aukce, jakož i za účelem následné Realizace Dílčí Aukce. Osobní údaje jednotlivých Účastníků jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.
  3. Pořadatel a Poskytovatel nezpracovávají osobní údaje Účastníků jinak než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Účastník vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
  4. Pořadatel a Poskytovatel se zavazují chránit veškeré údaje Účastníka, získané při Vyplnění a odeslání Povinných údajů v souladu se ZOOÚ. Tím není dotčena povinnost Pořadatele a Poskytovatele poskytnout informace o Účastníkovi třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.
  5. Pořadatel a Poskytovatel jako správci osobních údajů mohou v přiměřeném rozsahu zpřístupnit zpracovávané osobní údaje v rámci informování o výsledcích Aukce na svých webových stránkách. Osobní údaje zpracovávané Pořadatelem a/nebo Poskytovatelem mohou být předány třetí osobě, pokud s takovým předáním Účastník nevyslovil nesouhlas, jen za podmínek uvedených v ZOOÚ.
  6. Každý Účastník má právo požádat Pořadatele a/nebo Poskytovatele o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Pořadatel a/nebo Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  7. Každý Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel a/nebo Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Pořadatele a/nebo Poskytovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Pořadatel a/nebo Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Účastníka shledána oprávněnou, Pořadatel a/nebo Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Pořadatel a/nebo Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Účastníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v české jazykové verzi.
  2. Pořadatel ani Poskytovatel nezaručují nepřerušený přístup na webový portál Aukce, ani nezávadnost a bezpečnost webového portálu Aukce. Pořadatel ani Poskytovatel neodpovídají za škodu způsobenou Účastníkovi při realizaci přístupu a užívání webového portálu Aukce, včetně případné škody způsobené přerušením provozu webového portálu Aukce, počítačovými viry, ani za škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Účastníka.
  3. Aukce není veřejnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, v účinném znění, ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 Občanského zákoníku.
  4. Účastník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mělo nebo mohlo mít za následek zmaření a/nebo ztížení průběhu Aukce.
  5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Všeobecnými podmínkami a/nebo Aukcí se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup na webový portál Aukce a/nebo Příhoz realizován.

 

Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2019 © Economia, a.s. O nás | Všechny služby | Volná místa | Reklama | Služby firmám | Všeobecné podmínky | Cookies | Nápověda

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků je bez souhlasu Economia, a.s. zapovězeno.